Thước cặp điện tử 200mm/10"

Liên hệ
Digital caliper ABS 412821 200

Version:
Màn hình kỹ thuật số có độ tương phản cao lớn. Các mặt đo được chính xác.
Kỹ thuật số caliper với quy mô tuyệt đối, không cần zeroing. Điện tử tự động tắt sau khoảng. 5 phút. Chỉ cần di chuyển nó để bật.
Quy mô kính đảm bảo độ chính xác rất cao.
Các thiết bị điện tử được tách ra khỏi vỏ và kết hợp trực tiếp trong phần trượt. Lực đo được truyền trực tiếp đến hàm đo. Điều này làm giảm trách nhiệm của caliper lỗi và tăng tuổi thọ làm việc.
Với vỏ kim loại chắc chắn.


Cung cấp với:
Được cung cấp với pin No. 081560 kích thước CR2032.

Version:

Large high-contrast digital display. The measuring faces are precision-lapped.

Digital caliper with absolute scale, no zeroing required. Electronics switch off automatically after approx. 5 minutes. Simply move it to switch on.

  • Glass scale ensures very high accuracy.

  • The electronics are decoupled from the casing and incorporated directly in the sliding part. The gauging force is transmitted directly to the measurement jaws. This reduces the liability of the caliper to errors and increases the working life.

  • With sturdy metal casing.

Supplied with:

Supplied with battery No. 081560 size CR2032.

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây