Thước cặp cơ 70mm

Liên hệ
Vernier caliper 410200 70

Satin chromium plated anti-glare reading parts.
Locking screw at the top.

Without inch graduations.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây