Taro 132830

Liên hệ
Machine tap HSS-E Form B from M2 to M63

Phiên bản:
Với điểm xoắn ốc.

Version:
With spiral point.

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây