Shell end mill 181000

Liên hệ
Shell end mill N from D30 to 90mm

Ứng dụng:
Loại N = răng chuẩn, 30 ° xoắn.
Chú thích:
Kích thước 30 × 30, 35 × 35, 40 × 20, 50 × 25, 60 × 60 chỉ có thể được gắn bằng cách sử dụng lỗ khóa khoan.
fz cho ap = 0,2 × D.

Version:

The end mills cut on the front face and on the circumference.

Application:

Type N = standard toothing, 30° helix.

Note:

Sizes 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 can only be mounted using a bore keyway.
fz for ap = 0.2×D.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây