Roughing shell end mill NR 182220

Liên hệ
Roughing shell end mill NR

Version:

Relief ground profile.
Roughing end mill with round knuckle profile.

Note:

fz for ap = 0.2×D.

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây