Phay cao tốc Mini 221950

Liên hệ
Dao phay cao tốc Kyocera lắp mảnh LOGU030310ER-GM - Đường kính từ 16 đến 52

Phiên bản:
Mảnh hai mặt với 4 cạnh cắt. Phiên bản lưỡi cắt lồi của mảnh đảm bảo cắt vào nhẹ nhàng của cạnh cắt vào vật liệu.
Chú thích:
Các giá trị ứng dụng chuẩn cho ae = 0,3 × D / ap max = 1 mm.

Version:

Double-sided indexable insert with 4 cutting edges. The convex cutting edge version of the insert ensures gentle entry of the cutting edge into the material.

Note:

Standard application values for ae = 0.3×D / ap max = 1 mm.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây