Pamme cơ 50-75mm

Liên hệ
External micrometer 420200 50-75

Phiên bản:
Khuôn mặt đo có độ chính xác cao, có nắp cacbua. Khóa bằng cần khóa. Với ratchet và tay nhiệt độ bảo vệ. Các bộ phận và chữ số màu đen được khắc rõ ràng.
Cung cấp với:
Từ kích thước 50-75 bao gồm 1 thiết lập tiêu chuẩn.

Version:

Precision lapped, carbide-tipped measuring faces. Hardened and ground measuring spindle. Locking by locking lever. With ratchet and hand temperature protection. Clearly engraved black divisions and numerals.

Supplied with:

From size 50-75 including 1 setting standard.

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây