Pamme cơ 75-100mm

Liên hệ
External micrometer 420200 75-100

Phiên bản:
Khuôn mặt đo có độ chính xác cao, có nắp cacbua. Khóa bằng cần khóa. Với ratchet và tay nhiệt độ bảo vệ. Các bộ phận và chữ số màu đen được khắc rõ ràng.
Cung cấp với:
Từ kích thước 75-100 bao gồm 1 thiết lập tiêu chuẩn.

Version:

Precision lapped, carbide-tipped measuring faces. Hardened and ground measuring spindle. Locking by locking lever. With ratchet and hand temperature protection. Clearly engraved black divisions and numerals.

Supplied with:

From size 75-100 including 1 setting standard.

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây