Metal circular saw blade 175000

Liên hệ
Metal circular saw blade fine

Phiên bản:
DIN 1837 Một răng có răng giả dạng răng giả. A. Răng thẳng với các vết lõm tương đối nhỏ.
Tất cả các lưỡi dao đều có mặt đất trống để giải phóng mặt bằng. Tất cả các kích thước có lưỡi dao 200 mm ⌀ và rất mỏng đều có cổ áo để ổn định. Độ chính xác, hình răng và độ hở bên theo DIN 1840.
Ứng dụng:
Đối với các thành phần vách mỏng và độ sâu cắt nhỏ.
Chú thích:
Các giá trị chạy ra đồng tâm và dọc trục là tốt hơn đáng kể so với các số liệu theo DIN 1840, trong một số trường hợp lên đến 50%.

Version:

DIN 1837 A fine-toothed with raked teeth form A. Straight teeth with relatively small indentations.
All blades are hollow ground to give side clearance. All sizes with 200 mm ⌀ and very thin blades have a bore collar for stabilisation. Accuracy, tooth form, and side clearance grinding according to DIN 1840.

Application:

For thin-walled components and small cutting depths.

Note:

The concentricity and axial run-out values are considerably better than the figures according to DIN 1840, in some cases by up to 50 %.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây