KYOCERA - Next Generation CVD Coating CA025P

09:51 22/04/2018
KYOCERA - Next Generation CVD Coating CA025P

Next Generation CVD Coating CA025P

 

We have released Next Generation CVD Coated Carbide Grade CA025P for Steel.

Excellent Adhesion Resistance and Chipping Resistance Improves Tool Life.

 

Product information / Catalog

http://www.kyocera.com.sg/products/cuttingtools/product/ceratip/ca025p/

Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: