Khoan chuôi côn 116320

Liên hệ
HSS jobber drill D from 5.0mm to 70mm

Phiên bản:
Xử lý bề mặt đặc biệt, dẫn đến giảm xu hướng tích tụ cạnh và cải thiện sự di tản của chip.

Version:
Special surface treatment, resulting in reduced tendency to edge build-up and improved chip evacuation.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây