GMM5020-080MW/PR915

120.000₫ 335.000₫
Mảnh tiện cắt đứt/ cắt rãnh rộng 5.0mm, R0.8.

Mảnh tiện cắt đứt/ cắt rãnh rộng 5.0mm, R0.8.

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây