Đồng hồ So cơ khí Mitutoyo

Liên hệ
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...
Đồng hồ chân gập 0.8mm x 0.01mm (Bộ tiêu chuẩn). Mã hàng: 513-304GT
Đồng hồ so chân gập 0.14mm x 0.001mm (Bộ cơ bản). Mã hàng: 513-401E
Đồng hồ so chân gập 0.8mm x 0.01mm ( Bộ chọn thêm). Mã hàng: 513-404A
Đồng hồ so chân gập 0.8mm x 0.01mm ( Bộ cơ bản ). Mã hàng: 513-404E
Đồng hồ so chân gập 0.8mm x 0.01mm (Bộ tiêu chuẩn). Mã hàng: 513-404T
Đồng hồ so chân gập 0.2mm x 0.002mm (Bộ cơ bản). Mã hàng: 513-405E
Đồng hồ so chân gập 0.2mm x 0.002mm ( Bộ cơ bản). Mã hàng: 513-405T
Đồng hồ so chân gập 0.5mm x 0.01mm ( Bộ cơ bản). Mã hàng: 513-414E
Đồng hồ so chân gập 1mm x 0.01mm (Bộ cơ bản). Mã hàng: 513-415E
Đồng hồ so chân gập 0.5mm x 0.01mm (Bộ chọn thêm). Mã hàng: 513-424A
Đồng hồ so chân gập 0.5mmx0.01mm (Bộ cơ bản). Mã hàng: 513-424E
Đồng hồ so chân gập 0.6mm x 0.002mm (Bộ cơ bản). Mã hàng: 513-425E
Đồng hồ so chân gập 1.5mm x 0.01mm (Bộ chọn thêm). Mã hàng: 513-426A
Đồng hồ so chân gập 1.5mm x 0.01mm (Bộ cơ bản). Mã hàng: 513-426E
Đồng hồ so chân gập 0.8mm x 0.01mm (Bộ cơ bản). Mã hàng: 513-464E
Đồng hồ so chân gập 0.2mm x 0.002mm (Bộ cơ bản). Mã hàng: 513-465E
Đồng hồ so chân gập đầu Ruby 0.8mm x 0.01mm (Bộ cơ bản). Mã hàng: 513-474E
Đồng hồ so chân gập 1mmx0.01mm (Bộ tiêu chuẩn). Mã hàng: 513-515T

 

Đồng hồ so cơ khí 4mm x 0.01mm. Mã hàng: 1003T
Đồng hồ so cơ khí 0-1mm x 0.002mm. Mã hàng: 1013S-10
Đồng hồ so 0-3,5mm x 0.01mm. Mã hàng: 1040S
Đồng hồ so cơ khí 0-5mm x 0.01mm. Mã hàng: 1044S
Đồng hồ so cơ khí thanh giữ ngang 5mmx0.01mm. Mã hàng: 1160T
Đồng hồ so 0-1mm x 0.01mm. Mã hàng: 1929S-62
Đồng hồ so cơ khí 0-10mmx0.01mm. Mã hàng: 2046S
Đồng hồ so cơ khí 0-10mm x 0.01mm (chống nước). Mã hàng: 2046S-60
Đồng hồ so cơ khí 10mm x 0.01mm. Mã hàng: 2046S-80
Đồng hồ so cơ khí 0.01-10mm. Mã hàng: 2048S-10
Đồng hồ so cơ khí 0-20mm x 0.01mm. Mã hàng: 2050S
Đồng hồ so cơ khí 0-20mm x 0.01mm. Mã hàng: 2050S-19
Đồng hồ so cơ khí 0-30mm x 0.01mm. Mã hàng: 2052S
Đồng hồ so cơ khí 0-30mm x 0.01mm. Mã hàng: 2052S-19
Đồng hồ so cơ khí 0-1mm x 0.001mm. Mã hàng: 2109S-10
Đồng hồ so cơ khí 0-1mm x 0.001mm. Mã hàng: 2110S-10
Đồng hồ so cơ khí 0-2mm/0.001mm. Mã hàng: 2113S-10
Đồng hồ so 0-5mmx0.001mm. Mã hàng: 2119S-10
Đồng hồ so cơ khí 0-30mm x 0.01mm. Mã hàng: 2330S-10
Đồng hồ so cơ khí 0-1"x0.001". Mã hàng: 2416S
Đồng hồ so cơ khí 0-.025" x .0001". Mã hàng: 2802S-10
Đồng hồ so cơ khí 0.08mm x 0.001mm. Mã hàng: 2900S-10
Đồng hồ so cơ khí 0-10mm x 0.01mm. Mã hàng: 2902S
Đồng hồ so cơ khí 0-0.008" x 0.0001". Mã hàng: 2910S-10
Đồng hồ so cơ khí 0-50mm x 0.01mm. Mã hàng: 3058S-19
Đồng hồ so cơ khí 0-80mm x 0.01mm. Mã hàng: 3060S-19
Đồng hồ so cơ khí 0-100mm x 0.01mm. Mã hàng: 3062S-19
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây