Đá mài tròn mài đường kính trong Ceramic Tyrolit

Liên hệ
Ceramic bonded internal cylindrical grinding wheels

High performance special electro-bonded Aluminium Oxide internal cylindrical grinding wheels in ceramic bonding.

Application:

General use for internal cylindrical grinding, e.g. for grinding through holes, dowel holes.

Specification:

97A802I5V112 Steel universal.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây