Cờ lê 614812

Liên hệ
Single open ended / ratchet ring spanner with swivel head

Phiên bản:
Rèn dập nóng, Vòng với ratchet vòng đảo ngược đặc biệt trơn tru.
Cực kỳ nhỏ làm việc vòng cung của 5 °.
Vật chất:
Thép Chrome vanadi, mạ crôm mờ.

Version:
Drop forged. Ring end with especially smooth−running reversible ring ratchet.
Extremely small working arc of 5°.
Material:
Chrome vanadium steel, matt chrome-plated.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây