CNMG Medium machining for SUS HBX130

Liên hệ
Indexable inserts CNMG Medium machining for SUS 250244 HBX130

Indexable inserts CNMG Medium machining for Steel

  • CN.G 09T304
  • CNMG 120404

  • CNMG 120408

  • CNMG 120412

  • CNMG 160608

 

 

 

 

 

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây