CNGA120408/PV7005 (Kyocera)

45.000₫ 164.390₫
Mảnh Cermet phủ PVD, R0.8, chuyên gia công tinh Gang.

MẢNH TIỆN CNGA120408/PV7005 (Kyocera) chuyên gia công tinh Gang.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây