Bàn ren 141050

Liên hệ
Closed, pre-slit form, with tapered lead chamfer on both sides. 1¾ turns lead chamfer.

Đã đóng, trước khi cắt khe, với vát dẫn côn nhọn ở cả hai bên.
1¾ biến chamfer dẫn

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây